Login Form

Oud ijzer

oud ijzer

Foto's

{loadposition myposition1}

De omgeving

omgeving van de boerderij 

Info Chalet

Vakantie chalet in It Heidenskip. In het weidse landschap van Zuidwest Friesland, op het erf van melkveebedrijf familie de Vries, kunt u genieten van uw vakantie in een mooi en eenvoudig chalet. Geschikt voor 2 tot 4 personen. Indeling; 1 grote en 2 kleine slaapkamers, grote keuken, kamer met schuifdeur naar terras met tuinmeubilair. Het chalet is voorzien van douche / wc / keuken / cv / wifi - internet / televisie en terras. It Heidenskip ligt in de Zuid-Westhoek van Friesland en ligt op 5 kilometer afstand van Workum en Koudum waar winkels/restaurants en supermarkten aanwezig zijn. De Gaasterlandsebossen en de IJselmeerkust liggen op fietsafstand.
Voor meer inlichtingen en reserveringen kunt u contact met ons opnemen.

Of bel snel met Fouke 06-15251847

Tarieven Chalet

Prijslijst 2013 op basis van twee personen.

Toeslag bij 3 personen  € 50,-  / 4 personen  € 100,-

Week * vrijdag -vrijdag Weekend* vrijdag - maandag Midweek * maandag - vrijdag
4-jan tot 11-jan € 200 4-jan tot  7-jan € 125 7-jan tot 11-jan € 125
11-jan tot 18-jan € 200 11-jan tot  14-jan € 125 14-jan tot 18-jan € 125
18-jan tot 25-jan € 200 18-jan tot  21-jan € 125 21-jan tot 25-jan € 125
25-jan tot 1-feb € 200 25-jan tot  28-jan € 125 28-jan tot 1-feb € 125
1-feb tot 8-feb € 200 1-feb tot  4-feb € 125 4-feb tot 8-feb € 125
8-feb tot 15-feb € 200 8-feb tot  11-feb € 125 11-feb tot 15-feb € 125
15-feb tot 22-feb € 225 15-feb tot  20-feb € 135 20-feb tot 22-feb € 135
22-feb tot 1-mrt € 225 22-feb tot  27-feb € 135 27-feb tot 1-mrt € 135
1-mrt tot 8-mrt € 200 1-mrt tot  5-mrt € 125 5-mrt tot 8-mrt € 125
8-mrt tot 15-mrt € 200 8-mrt tot  11-mrt € 125 11-mrt tot 15-mrt € 125
15-mrt tot 22-mrt € 200 15-mrt tot  18-mrt € 125 18-mrt tot 22-mrt € 125
22-mrt tot 29-mrt € 200 22-mrt tot  25-mrt € 125 25-mrt tot 29-mrt € 125
29-mrt tot 5-apr € 250 29-mrt tot  2-apr € 150 1-apr tot 5-apr € 125
5-apr tot 12-apr € 200 5-apr tot  8-apr € 125 8-apr tot 12-apr € 125
12-apr tot 19-apr € 200 12-apr tot  15-apr € 125 15-apr tot 19-apr € 125
19-apr tot 26-apr € 200 19-apr tot  22-apr € 125 22-apr tot 26-apr € 125
26-apr tot 3-mei € 250 26-apr tot  29-apr € 150 29-apr tot 3-mei € 150
3-mei tot 10-mei € 225 3-mei tot  6-mei € 135 6-mei tot 10-mei € 135
10-mei tot 17-mei € 225 8-mei tot  13-mei € 175 13-mei tot 17-mei € 135
17-mei tot 24-mei € 225 17-mei tot  21-mei € 165 20-mei tot 24-mei € 135
24-mei tot 31-mei € 225 24-mei tot  27-mei € 135 27-mei tot 31-mei € 135
31-mei tot 7-jun € 225 29-mei tot  3-jun € 135 3-jun tot 7-jun € 135
7-jun tot 14-jun € 225 7-jun tot  10-jun € 135 10-jun tot 14-jun € 135
14-jun tot 21-jun € 225 14-jun tot  17-jun € 135 17-jun tot 21-jun € 135
21-jun tot 28-jun € 225 21-jun tot  24-jun € 135 24-jun tot 28-jun € 135
28-jun tot 5-jul € 250 28-jun tot  1-jul € 150 1-jul tot 5-jul € 150
5-jul tot 12-jul € 250 5-jul tot  8-jul € 150 8-jul tot 12-jul € 150
12-jul tot 19-jul € 250 12-jul tot  15-jul € 150 15-jul tot 19-jul € 150
19-jul tot 26-jul € 250 19-jul tot  22-jul € 150 22-jul tot 26-jul € 150
26-jul tot 2-aug € 300 26-jul tot  29-jul € 175 29-jul tot 2-aug € 175
2-aug tot 9-aug € 300 2-aug tot  5-aug € 175 5-aug tot 9-aug € 175
9-aug tot 16-aug € 300 9-aug tot  12-aug € 175 12-aug tot 16-aug € 175
16-aug tot 23-aug € 300 16-aug tot  19-aug € 175 19-aug tot 23-aug € 175
23-aug tot 30-aug € 250 23-aug tot  26-aug € 175 26-aug tot 30-aug € 175
30-aug tot 6-sep € 200 30-aug tot  2-sep € 125 2-sep tot 6-sep € 125
6-sep tot 13-sep € 200 6-sep tot  9-sep € 125 9-sep tot 13-sep € 125
13-sep tot 20-sep € 200 13-sep tot  16-sep € 125 16-sep tot 20-sep € 125
20-sep tot 27-sep € 200 20-sep tot  23-sep € 125 23-sep tot 27-sep € 125
27-sep tot 4-okt € 200 27-sep tot  30-sep € 125 30-sep tot 4-okt € 125
4-okt tot 11-okt € 200 4-okt tot  7-okt € 125 7-okt tot 11-okt € 125
11-okt tot 18-okt € 225 11-okt tot  14-okt € 135 14-okt tot 18-okt € 135
18-okt tot 25-okt € 225 18-okt tot  21-okt € 135 21-okt tot 25-okt € 135
25-okt tot 1-nov € 200 25-okt tot  28-okt € 125 28-okt tot 1-nov € 125
1-nov tot 8-nov € 200 1-nov tot  4-nov € 125 4-nov tot 8-nov € 125
8-nov tot 15-nov € 200 8-nov tot  11-nov € 125 11-nov tot 15-nov € 125
15-nov tot 22 noc € 200 15-nov tot  18-nov € 125 18-nov tot 22 noc € 125
22-nov tot 29-nov € 200 22-nov tot  25-nov € 125 25-nov tot 29-nov € 125
29-nov tot 6-dec € 200 29-nov tot  2-dec € 125 2-dec tot 6-dec € 125
6-dec tot 13-dec € 200 6-dec tot  9-dec € 125 9-dec tot 13-dec € 125
13-dec tot 20-dec € 200 13-dec tot  16-dec € 125 16-dec tot 20-dec € 125
20-dec tot 27-dec € 250 20-dec tot  23-dec € 125 23-dec tot 27-dec € 150
27-dec tot 3-jan € 250 27-dec   30-dec € 125 30-dec   3-jan € 150
      Gewoon weekend van vrijdagmiddag t/m maandag 10 uur / 3 nachten!!
           
Lange weekenden :    Pasen  29 maart t/m 2 april       4 nachten € 150
op basis van 2 personen   Hemelvaart 8 mei t/m 13 mei         5 nachten € 150
        Pinkster 17 mei t/m 21 mei       4 nachten € 150
        Frohleichnahm 29 mei t/m 3 juni        5 nachten € 135
 
Voorjaarsvakantie  :   16 feb t/m 24 feb ( midden) 23 feb t/m 3 maart ( zuid)
Meivakantie :               27 april t/m 5 mei 
Zomervakantie zuid :  29 juni t/m 11 augustus 
Zomervakantie noord : 6 juli t/m 25 augustus
Zomervakantie midden: 20 juli t/m 1 september
Herfstvakantie :            12 oktober t/m 20 oktober ( zuid) 19 oktober t/m 27 oktober ( noord &midden)
Kerstvakantie :              21 december t/m 5 januari 

Kano's Chalet

kano

Beschikbaarheid Chalet

Nog beschikbaar:

Van 1 juli tot 19 juli 2013

Van  2 augustus tot 9 augustus 2013

Vanaf  30 augustus 

Routebeschrijving Chalet

Feandyk 1

De historie van onze "Pleats" vanaf 1856

De pleats oan de Feandyk nû. 1 oan de Bokfeart.

Bron: o.a. uit een nog uit te geven boek "Pleatsen yn it Heidenskip".


De bewenners

Oan de Bokfeart,dy’t de Heidenskipsterfeart ferbynt mei de Alde Heidenskipsterfeart stiet it boerebedriuw dêr’t sûnt 1977 wenje en buorkje Fouke de Vries (1952), berne op it pleatske, dêr’t no Aiso Lycklama wennet, en Gerjo Abma (1954) fan Folsgeare. Se ha hjir fiif bern krigen: Jolmer (1978), Johanna (1980), Klaske Janna (1983), Beeuwkje (1987) en Jelle Douwe (1990). Op it hiem stiet ek in tydlike wenning dêr’t Jolmer en syn frou Anna Feenstra (1983) út de Warkumer Mar en harren bern Klaske Matty (2009) en Akkelyn Gerjo (2010) wenje.
Fouke en Jolmer buorkje tegearre en de bedoeling is dat Jelle Douwe skylk ek mei buorket. Fan jongs ôf oan hat Fouke by it korps Studio west; oan syn fiif en fyftichste ta hat er meiblaasd en ek njoggen jier hat er foarsitter west. Ek al syn bern ha by Studio blaasd. Dêr is op in bepaald stuit in ein oan kommen. Soms rinne dingen sa. Hy gyng fierder by it korps fan Staveren en hoewol’t hy dêr ek syn bekenden krigen hat, mist er, dat er him net mear ynset foar syn eigen doarp. Fouke is nêst syn boekhâldwurk foar de tsjerke en syn aktiviteiten op muzikaal gebiet mei nocht warber yn it bestjoer fan de “Agrarische Natuurbeheer Vereniging” sûnt 2002. Dizze feriening is begûn as gânzeferiening, dy’t him sterk makke foar de belangen fan de boeren yn de gânzeproblematyk by de provinsje. Der koe dan yn gradaasjes in fergoeding foar krigen wurde. Sûnt 2004 wurde de fergoedingen troch de provinsje útkeard op grûn fan gânzefourageargebieten. De provinsje Fryslân hat no 22 ANV-gebieten  It ANV-gebiet dêr’t Fouke fan yn ’t bestjoer sit is it gebiet tusken Staveren-Galamadammen-Heech-Boalsert, grut 12000 ha, dat wer ûnderferdield is yn 11 kollektiven. It Heidenskip bestiet út twa kollektiven: ien om de Ursuladyk hinne, grut 240 ha, en ien fan de Gaastmar oant de Bloksleat, grut 350 ha. It bestjoer hat no in coachende taak op twa gebieten: de gânzen en de greidefûgels. Se ha dus in koördinearjende rol tusken de boeren, de fûgelwachten en de neisoargers en de provinsjale ynstânsjes. Sa wurdt der fan te foaren in begrutting frege foar it kommende jier en nei it jier in ferantwurding. Fanút dit bestjoer hat Fouke ek sitting as fertsjintwurdiger fan Fryslân yn it oerkoepeljend orgaan fan de trije noardlike provinsjes en de Flevopolders. Boppedat hat er siting yn de “Klankbordgroep Platform contrôles Friesland”. Dêr giet it om klachten oer de manier fan hanthavening fan de wet, bygelyks de AID.
Gerjo wurket sûnt maitiid 2003 yn ‘e soarchsektor. Se hie yn 1972 de oplieding foar “ziekenverzorger” dien yn Bloemkamp yn Boalsert, mar hat fan 2005 oant 2007 deselde oplieding foar “verzorgende interne gezondheidszorg” nochris dien. Se wurket by in ynstelling dêr’t dementearjende âlderen lytsskalich wenje kinne yn fjouwer wenninkjes elk mei acht keamers en sanitaire romten en in húskeamer foar elkenien. Der is dan 24 oeren soarch en alle disciplines binne oanwêzich. Se wurket dêr 20 oeren wyks. Jolmer hearde by de lêste lichting dy’t de Mavo noch folgje koe yn Warkum. It wie altyd al dúdlik dat er graach boer wurde woe, mar hy keas dochs as ferfolchstúdzje foar de Havo en net foar de Middelbere Lânbouskoalle. Dy oplieding soe wat dûbel wêze omdat er, doe’t er op ‘e Mavo wie, al by oare boeren molk. Nei de Havo hat er de Hegere Lânbouskoalle dien en staazjes rûn yn Kanada en yn Poalen. Nei de stúdzje hat er yn 2000 noch in jier yn Poalen wurke op ferskillende bedriuwen, yn grutte fariearjend fan 50 oant 600 kij. Omdat hjir doe it molkkwotum sa djoer wie, hat er der wolris oer tocht om dêr boer te wurden, mar dêr net ta besluten. It gewoane libben is dêr minder sosjaal, dêr stiet wol tsjinoer dat it wurk dêr sosjaler is as hjir. Jolmer is hjir doe yn 2001 yn ‘e maatskip kommen mei syn heit en mem en sa buorket er hjir mei nocht fierder. Ek de tiid dy’t oerbliuwt brûkt er wol om by te learen yn it fak. Sa is er sûnt 2008 lid fan it jongerenwurk fan Friesland Campina. Fiif of seis kear in ’t jier wurde leden yn Nederlân en yn in stik fan Dútslân foar in byienkomst mei sprekkers en diskusjegroepen útnoege. Ek hat er in kursus “spuitlicentie gewasbescherming” folge, û.o. oer it foarkommen fan ûnkrûd yn it lân. Anna hat earder pedikuere west en mocht dêrnêst ek graach op ‘e pleats helpe, mar kiest der no foar om mear thús te wêzen by de bern. As ôfwikseling wurket se noch trije oeren wyks yn ‘e soarch. Beide binne se aktyf yn it tsjerkewurk, Jolmer sit yn ‘e tsjerkerie en Anna docht mei oan de “kindernevendienst” en beide binne se by de 20+ groep.
By dizze pleats hat ek de earste fierljepskâns yn It Heidenskip in plakje hân oer de Bokfeart. It wie yn ‘e neisimmer fan 1974 dat Fouke de Vries en Siebe Tjalma troch kontakten mei Pieter en Teake Bult foar ’t earst sprongen yn Akmaryp by in fierljepwedstriid fan de KPJ, dêr’t ek Michiel Galama, Joop en Henk Miedema en Herman de Bruin sprongen.  Dy winter makken Fouke, Siebe en Michiel plannen foar in skâns, dy’t se bouden yn de maitiid fan 1975 oan de noardeastkant fan de pleats, oer de Bokfeart, de gemeentegrins. De ljeppers sprongen dan fan H.O. nei de gemeente Warkum. De skâns waard boud fan sloophout fan Diks van der Veen, letter kaam der in âlde gongloper oer de barte. Se krigen tastimming foar in lyts sânbêd yn it lân fan de Haanstra’s, dat al gau grutter wurde moast. Ek de feart moast mear útdjippe wurde om genôch djipte foar de polzen te krijen. Letter is de skâns om de bou fan in nije stâl wer fersetten. De polzen wienen noch fan hout. It wie net maklik om de goede dikte te krijen. Fan in soarte flagemesten moast yn de dikte wat ôfskaafd wurde oars wienen se net te omklamjen. In sekuer wurkje foar de timmerman, want se moasten noch wol sterk genôch wêze en se moasten wer moai rûn wurde. Se ha der ien simmer mei sprongen. De hjerstmis binne der aluminium polzen kommen. Sneintemiddeis waard der sprongen troch stadichoan sa’n fyftjin ljeppers. Dat gyng sa troch oan 1983 ta. Doe kamen der plannen foar trije skânzen, omdat dat in betingst wie foar offisjele wedstriden. It wie net maklik om it safier te krijen omdat oaren yn ‘e gemeente ek wol plannen hienen foar eigen plakken, sa as Himmelum en Warkum op it Soal. Mar de trije manlju fan de earste oere krigen it klear. De Haanstra’s stienen in stik lân fan harren achte achter de buert ôf en der koe begûn wurde yn de hiel wiete maitiid fan 1983. Doe’t der yn de simmer gers opkomme moast op de bult wie it sa droech dat dy by de iepening yn augustus noch swart wie. Nei de iepening troch wethâlder Lambertus Brandsma sprongen der fjouwer Hendriken fan de fjouwer skânzen, allegear pakesizzers fan Hendrik Haanstra, de eigner fan de grûn. En dêrnei wie der de earste offisjele wedstriid fan it Frysk Ljeppersbûn.
Hoewol’t in inkele sceptikus tocht dat it in hite hei wêze soe, binne der ûntelbere wedstriden folge.

It bedriuw en de pleats
De pleats is boud yn 1855 as in stjelp op lân dat nei it ferfeantsjen wer yn kultuer brocht is troch Anne Harings Walinga en Catharina Klazes de Jong, dy’t sûnt 1846 op de pleats oan de Ljochtemar (tichtby de pleats fan Bauke Kampen) wenne hienen. Dy pleats en in part fan it lân hienen se ferkocht oan de broer fan Anne, Gerke Walinga. By de nije pleats hearde sa’n 36 pûnsmiet lân en der waarden sa’n 13 kij molken.
 Oan 1956 ta is der net folle feroare oan de stjelppleats: yn it grutbûthús koenen 17 kij stean en yn it lytsbûthús 6 hoklingen; yn de skuorre wienen twa gollen en in hynstestâl. Wat de foarein oangiet: it bûthús rûn oan foaren ta, dêrnêst wie de foarkeamer mei bedsteden en diggelkast,dêrnêst op ‘e noardhoeke wie in lytse keamer mei dêrachter in ûndjippe kelder. Dêrachter oan de noardeast kant wie de keuken mei tagong nei de gong, dy’t achter de keamer lâns nei it bûthús gyng. Yn de skuorre op wie in waskhok. Nei’t Fouke syn âlden, Jolle de Vries en Janna Tjalma yn 1955 op ‘e pleats kommen binne is der yn 1956 in nij foarhûs foar boud en is de stjelp hielendal bedriuwsromte wurden. Stadichoan hienen Jolle en Janna 27 kij en 17 ha. lân. Yn 1973 is der in hollânske stâl mei in melklokaal nêst it bûthús boud en yn 1974 kaam dêr as ien fan de earsten in molktank yn. Doe wurke Fouke al by syn heit. Se hienen doe sa’n 50 kij en der ek lân by kocht fan Jolle syn suster en sweager Durk en Foekje de Jong oan de Sânmar. Letter is der noch lân bykommen út de pleats fan Harmen Westra, 4 ha. fan it spultsje fan de broer fan Fouke, Jan de Vries, fan Engel Hingst-Hylkema 17 p.m. by de Sânmar, it s.n. Sibearje, fan Douwe Haanstra, dy’t op ‘e Fossepôle wenne en fan Jolling Smit by de Kninebuert. De lêste jierren hat Fouke 18 ha. lân keapje kinnen út de pleats Reaskurre fan Froukje Wiersma. Oan de Koudumer Far hat er in hoeke lân foar maïs en dan hat er noch 10 ha. lân fan Sipke de Haan yn de Warkumer Mar. Hjir rinne simmerdei de hoklingen. 7 ha. lân wurdt brûkt foar maïs foar eigen gebrûk; der wurdt ek noch maïs bykocht. De grutte lisboksstâl is boud yn 1992. Fouke en Jolmer ha dy yn 2002 fergrutsje litten ta 135 boksen en dy is yn 2009 en 2010 wer fergrutte yn de breedte mei 114 boksen. Se hawwe no 170 kij, 60 hoklingen en 60 keallen. In part fan it jongfee stiet yn de stâl dy’t yn 1980 boud is nêst de âlde pleats. De melkerij is in 2x20 swingover. Dat betsjut dat der 20 kij yn ien kear molken wurde kinne en dat dan de melkstelling draaid wurde kin nei de oare 20 kij. Sa kin it melken troch ien man dien wurde.
Om oan it greidefûgelbehear mei te dwaan hat Fouke 3 ha s.n. 1 juny-lân. Dan mei der foar 1 juny net meand wurde. En hy hat in heale ha. 15 juny-lân plus in krûderike râne fan 7 meter. Sok lân moat leech lizze, der mei gjin keunstdong op, gjin jarre en it mei net meand wurde foar 15 juny. Dit is foar piken fan tjirken, skriezen ensfh. De fergoeding is dan sa’n €1200,- de ha.

De skiednis
De pleats is boud yn 1855 troch Anne Harings Walinga en Catharina Klazes de Jong, dy’t sûnt 1846 op de pleats oan de Ljochtemar (tichtby de pleats fan Bauke Kampen) wenne hienen. Dy pleats en in part fan it lân hienen se ferkocht oan de broer fan Anne, Gerke Walinga. Mar Anne Harings nsWalinga stoar yn april 1856 en liet in frou en tsien bern achter. Op 10 maaie kaam der boelguod. Op 2 july ferhuze de widdo mei har bern en op 12 july kamen de nije bewenners dy’t de pleats hierden: de roomse húshâlding Harmen Jelles Kloosterhof (1799) en Antje Ottes Genee (1807), beide berne yn Warkum en oan doe ta komelker op “de Kaap” oan de Grûns.
In Pieter Teppema, winkelman yn Warkum, waard op 22 augustus 1856 eigner fan de pleats en it lân foar ûngefear ƒ18.000,-. Twa perseeltsjes (húskes mei hiem) op ‘e Fossepôle kocht Teppema net Ien waard kocht troch arbeider Gerrit Baukes Dijkstra (1829), troud mei Hinke Aukes Zwerver (1831) foar ƒ280,-. Ulbe Jans van Dijk kocht it twadde húske. Der stie ek noch in tydlik geboutsje, in ûnderkommen foar de feanarbeiders, dat fan Hendrik Westerman wie, dat doe ferdwûn is.
Yn in tredde húske dêr, wol op grûn fan Teppema,  wenne Jekele Sybolts Visser (1822) en Jantje Hendriks Postma (1831).
Op de pleats buorke fan 1857 oant 1862 de soan fan de eigner n.l. Gerben Pieters Teppema, mar doe’t dy troude waard de pleats foar 5 jier ferhierd oan Bokke de Vries en Berber Bouwhuis fan Ealahuzen. De eigner Pieter Teppema stoar yn 1865 en doe kamen, oan 1872 ta, syn widdo Trijntje Epkes Romkes (1807-1892) mei dochter Cornelia (1843) en soan Jacobus (1845) op ‘e pleats te wenjen.
Doe waard de pleats fan 1872 oant 1874 eigendom fan Tjitze Meijers Blom en wylst wennen dêr fan 1872 oant 1874 Ale Jetzes Jetzinga en fan 1874 oant 1878 Willem Hendrikus Mulder. Fan 1876 oant 1879 wie de pleats yn hannen fan Jan Reins Couperus, dy’t dêr ek in jier wenne hat, en Ale Jetzes Jetzinga. Yn 1879 kocht Marten Martens Hiemstra de pleats en kaam dêr ek te wenjen fan 1878 (earst as arbeider) oan 1898 ta. Yn 1898 kamen hjir te wenjen Jolle Hendriks van der Wal (1845-1913), skipper en pakesizzer fan Jolle J. Meinesz, dy’t wer de soan wie fan Jelle Meinesz, skoalmaster en ûntfanger te Balk en om 1800 hinne it ferfeantsjen op gong brocht hat yn H.O.N. en Johanna Pieters Deinum (1846-1907), dochter fan Pieter Frans Deinum (1809-1887) en Neeltje Siebes Visser (1812-1889), dy’t yn 1870 yn It Heidenskip kommen binne te wenjen op de nij boude pleats op Skar nû. 1.
Jolle van der Wal en Johanna Deinum hienen 13 bern, dêrfan wienen 4 as bern stoarn
Njoggen bern libben doe noch: Fenna (1867-1948), Pieter (1868-1945), Hendrik (1869-1937), Neeltje (1872-1953 troud mei Wiebe de Jong), Eelkjen (1874-1939, troud mei Jan de Vries), Siebe (1877-1960, troud mei Catharina Zijlstra), Cornelia (1878-1961, troud mei Hendrik Westerman), Dieuwke (1883-1910, troud mei Johannes Kuipers), en Douwe (1887-1965).
Fiif fan de bern binne yn It Heidenskip wenjen bleaun, sadat aardich wat Heidenskippers noch famylje fan elkoar binne.
Nei de dea fan Jolle H. van der Wal yn 1913 kochten Jan Jelles de Vries en Eelkjen Jolles van der Wal de pleats en it lân, 4 ha. en 16 are foar ƒ7053,90.
Se kamen dêr te wenjen en hienen doe fiif bern: Jelle (1903), Johanna (1906), Foekje (1908), Jolle (1910) en Dieuwke (1912). Yn 1939 is Eelkjen van der Wal ferûngelokke, se is rinnende by tsjuster oanriden troch in fytser  dy’t sûnder ljocht fytste. Jan de Vries en syn bern Jelle en Dieuwke ha dêr fierder buorke oan de dea fan Jan de Vries yn 1955 ta.
Dêrnei is de pleats oernommen troch de oare soan fan Jan de Vries, Jolle de Vries (1910-1995) en Janna Tjalma (1913-1999), dy’t earst op it pleatske buorken dêr’t no Aiso en Douwina Lycklama à Nijeholt wenje. Se hienen seis bern: Jan (1938), Thijs (1941-1990), Klaaske (1945-1952), Jelle (1948), Fouke (1952) en Klaaske (1955) Se ha dêr wenne oan 1977 ta.
Yn ‘e oarloch ha hjir in skoft twa ûnderdûkers wenne ntl. Jan Pieter Wielinga en Gerrit Spijksma.
Kabaretier Freek de Jonge hat op dizze pleats as jonge ferskillende kearen útfanhûze. Syn heit wie domeny yn Warkum fan 1946 oant 1951. De kunde ûntstie wierskynlik omdat Dieuwke de Vries bibelles hie fan ds. de Jonge.

Bewenners:
1855 – 1856 Anne Harings Walinga en Catharina Klazes de Jong
1856 – 1857 Harmen Jelles Kloosterhof en Antje Ottes Genee
1857 – 1862 Gerben Pieters Teppema (soan fan de eigner)
1862 – 1867 Bokke Baukes de Vries en Berber Bouwhuis
1867 – 1872 Trijntje Epkes Romkes (widdo fan de eigner Pieter Gerbens Teppema)
1872 – 1874  Ale Jetzes Jetzinga (arbeider)
1874 – 1878  Willem Hendrikus Mulder (arbeider)
1876 – 1877  Jan Reins Couperus (arbeider)
1876  1879 wienen eigners Jan Reins Couperus en Ale Jetzes Jetzinga
1878 – 1898 Marten Martens Hiemstra, earst as arbeider en fan 1879 ôf as eigner/komelker
1898 – 1913 Jolle Hendriks van der Wal en Johanna Pieters Deinum
1913 – 1955 Jan Jelles de Vries en Eelkjen Jolles van der Wal
1956 – 1977 Jolle Jans de Vries en Janna Tjalma
1977  no; Fouke Jolles de Vries en Gerjo Abma

Boarnen:
Fouke en Gerjo de Vries
Jolmer en Anna de Vries
Ate en Riek Bootsma (De Vries fan gaast en greide)
Friso’s 06-11-1897, 13-11-1897, 25-12-1897

Stambeamûndersyk troch Sjoerd Huitema